ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ – ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਰਤਾ 34